Stäng  

2017-02-10

Slussens bussterminal – attraktivitet för resenärerna viktigast

Den nya trafikplatsen Slussen är beslutad och håller på att byggas. Och till nya Slussen har beslutats att en bussterminal ska anordnas för alla de bussar som kommer österifrån in till Stockholms centrum från stora delar av Nacka och Värmdö kommuner. Den bussterminal som finns idag håller inte hög kvalitet för resenärerna. En bättre bussterminal är angelägen. Det första förslaget till en bussterminal insprängd i Katarinaberget blev underkänd av miljööverdomstolen. Den fyllde inte miljökraven, men den fyllde inte heller resenärskraven. Det nya förslag som nu har utarbetats skiljer sig inte så mycket från det första försöket. Kanske allra intressantast är att hela planen bygger på att en provisorisk bussterminal först planeras på kajen, en terminal som kommer att vara den praktiska verkligheten för resenärerna omkring femton år framåt. Den bussterminalen är den som i själva verket har de största möjligheterna att bli både attraktiv och miljöacceptabel. Dessutom kommer en permanent bussterminal på kajen mellan berget och Saltsjön att kunna bli långt attraktivare i många avseenden. Vidare kommer den att kunna bespara samhället de mycket stora kostnader och tekniska problem som en insprängd bussterminal kommer att medföra. Genom att se till att den provisoriska bussterminalen får en god kvalitet så erhålls flexibilitet för framtiden – i motsats till ett beslut om att bygga en terminal inne i berget med alla de konsekvenser det för med sig. Varför anses det att bussterminalen ska ligga i berget? Jo för att planerna är att bygga stora hus på kajen. Detta måste anses ytterst tveksamt på denna plats som utgör en av Stockholmarnas bästa utsiktsplatser. Den ytan bör inte förbehållas några fastighetsägare utan den ytan bör ägnas åt att göra kollektivtrafiken attraktiv. Genom att placera bussterminalen permanent på den ytan kommer kollektivtrafiken att prioriteras. Kollektivtrafiken ska inte grävas ned och gömmas undan. Kollektivtrafiken ska göras attraktiv – och dit hör definitivt bussterminalens miljöupplevelser.

Bussterminalen anses vara helt nödvändig. Även om tunnelbanan kommer att byggas till Nacka centrum kommer 30 000 resenärer varje dag att åka med bussarna in till Stockholms centrum. Samtidigt är samhällets mål att fördubbla kollektivtrafikresandet, vilket faktiskt bör kunna betyda 60 000 resor, trots att fortfarande en stor del av resorna kommer att ske per personbil.
För att öka kollektivresandet är attraktiviteten den enda riktigt starka faktorn som får människor att byta färdmedel. Då gäller det att utformningen är god. En bussterminal på kajen har överlägsna fördelar framför ett bergrum med svåra begränsningar.

Till fördelarna hör både glädjen i utsikten åt alla håll, orienterbarheten och den friska luften.
Bergrummets nackdelar är uppenbara. Förutom luftföroreningar, som inte bara är avgaser utan också partiklar från däck och asfalt, dålig orienterbarhet för resenärerna, stark trängsel i den enda utgång som är planerad, olycksrisker i en dubbelriktad tunnel utan mellanvägg (vilket krävs i vägar som byggs enligt Trafikverkets normer) och stor brandrisk med otillräckliga evakueringsvägar. Erfarenheterna från andra stora underjordiska bussterminaler är långt ifrån positiva. Problemen med orienteringen är mycket besvärande, trängsel och långa gångvägar för att byta till andra färdmedel skapar irritation och tar restid. Här kan direkt hänvisas till erfarenheter i Madrid och i Toronto. Gångavståndet till tunnelbanestationen Slussen är ingen fördel, särskilt som varje byte är ett stort problem för varje kollektivresenär. Ett kort byte över plattformen är rätt bra, men långa gångvägar sänker starkt attraktiviteten. En bussterminal på kajen kan utformas med tydligare orienterbarhet och kortare gångavstånd. Dessa kortare byten kan dessutom också rikta sig till bussar på Skeppsbron och till färjorna vid Räntmästartrappan.
Det är egendomligt att provisoriet av någon anledning betraktas som sämre, när det i själva verket kan bli mycket bättre än bergrumsalternativet. Orsaken ser ut att vara den icke önskvärda nya bebyggelsen på kajen, inget annat. Det ser ut att finnas en önskan att gömma undan bussresenärerna. Det är inte acceptabelt.

Den närmaste tiden planeras beslut att tas om att förbereda för den bergrumslösning som först senare ska byggas. Genom dessa beslut kommer mycket stora belopp att bindas upp, belopp som skulle kunna sparas genom att låta den provisoriska bussterminalen uppgraderas till en permanent bussterminal på kajen.


Sedan kan man ställa sig frågan varför det över huvud taget betraktas som självklart att all kollektivtrafik ska ske med bussar, som ska ha sin ändhållplats med byten vid Slussen. För resenärerna är det ännu bättre att slippa byten, vilket blir fallet om några av de tunga busslinjerna från Nacka-Värmdö kan, tillsammans med Saltsjöbanan, trafikeras som modern spårväg. Saltsjöbanan och tvärspårvägen är tänkta att föras till Slussen, och med ett par tunga busslinjer i innerstan trafikerade med spårvagn kan spårvagnar gå vidare från Slussen mot Kungsholmen eller mot Sergels torg eller Odenplan. Då skulle bytena kunna elimineras helt, vilket skulle vara det allra bästa för resenärerna. Men med ett bergrum binds mycket stora belopp i en undermålig lösning. Flexibilitet är bättre.

Kurt Hultgren
generalsekreterare Resenärsforum