Stäng  

2010-12-12

TU-utfrågning av tågoperatörerna inför vintertrafiken

Riksdagens Trafikutskott anordnade den 9 december en uppföljande utfrågning av tågoperatörerna. TU ordnade en liknande utfrågning den 18 februari, och kort därefter bröt det stora kaoset ut i förra vintertrafiken. Nu önskade TU förvissa sig om att operatörerna verkligen hade förberett sig för den kommande vintern. Därför hölls en ny utfrågning nu inför den kommande vintern. Inte bara operatörerna frågades ut, även vintertrafikutredaren landshövding Per Unckel och Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm fanns bland de utfrågade. Operatörerna representerades av Jan Forsberg, vd SJ AB, Mikael Stöhr, vd Green Cargo, Lars Yngström, vd Tågab och dit får även räknas Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen. Två övriga deltagare var Johnny Nadérus, Seko, och Jonas Eliasson, professor på KTH. Alla fick börja med var sitt inledningsanförande. Operatörerna hävdade att de genomfört en rad förbättringsåtgärder. Jan Forsberg förklarade att de gjort allt i dess makt. Lars Yngström redogjorde för en rad åtgärder som man som tågoperatör gör under vintern för att säkerställa trafiken, såsom dubbelbemanning av loken, förse alla lok med kvast och skyffel för att kunna röja växlar, och han påvisade den stora fördelen av att Trafikverket har lokalt placerad personal som har full uppsikt över lokala problemställen. Gunnar Malm redogjorde för svårigheterna med snöröjning av enkelspår (som utgör 80 procent av linjenätet), vilket blockerar tåg i bägge riktningarna. Det är visserligen så att merparten av trafiken går på dubbelspåriga sträckor, men störningar från enkelspåren sprider sig oundvikligen över hela nätet. Gunnar Malm berättade om vissa informationsförbättringar, men mycket av informationen åligger operatörerna. Johnny Nadérus påpekade att växelskyddsutrustning inte har kommit på plats på ett stort antal växlar i Stockholmsområdet, vilket han fann oacceptabelt från Trafikverkets sida. Kerstin Gillsbro kunde rapportera att Jernhusens system H24, som innebär att stationers väntsalar kan göras varma, tillgängliga och användbara dygnet runt, nu hade satts i drift.

Per Unckel redogjorde för sin vinterutredning, som för övrigt endast nämner resenärerna i förbigående, trots att hela kollektivtrafikapparaten för persontransport finns till för resenärernas skull. Utredningen hade ett starkt produktionsperspektiv.

Alla utfrågade var överens om att bristen på kapacitet på spåren var en bidragande orsak. Tågresandet har ökat med 70 procent sedan 1988, och kapaciteten är så utnyttjad att det finns små möjligheter att återställa störningar till normal planerad trafik. SJ AB redovisade att man har en planering för indragning av 20 procent av de planerade och annonserade tågen, men man har inte angivit vilka tåg som planeras indragna. Jonas Eliasson framhöll att priserna bör kunna fungera som ett signalsystem. Tåg som riskerar bli indragna ska ha ett lägre pris än de som garanteras köra även i ett läge med inskränkningar. På samma sätt måste resenärer med biljett i första klass garanteras företräde i störningssituationer – något som inte sker idag. Det har inträffat att i en situation där 250 personer blir stående utan tåg och de erbjuds en enda ersättningsbuss, så tillämpar inte SJ AB någon prioritering efter kundernas betalda tjänster. De personer som står närmast bussen kommer med. SJ bryr sig inte om att respektera resenärerna. Slumpartade biljettpriser väljer man själv om man vill köpa – med risk för vissa följder. Men har man köpt en dyr biljett, så får inte servicen vara slumpartad, då missköter man sin del av det avtal som biljettköpet innebär. Detta upplevs inte som korrekt hanterat av dagliga resenärer som betalar dyrt för förstaklassbiljetter.

Resenärsperspektivet nämndes endast av en av operatörerna, och det var väntsalarna som Kerstin Gillsbro tog upp. Varken SJ eller Trafikverket fokuserade på resenärerna. I den efterföljande utfrågningen tog Pia Nilsson (s) upp resenärerna och efterlyste åtgärder för att resenärerna skulle hanteras på ett bättre sätt. Hon fick dock inget riktigt svar. TUs vice ordförande Jan Ewert Rådhström, utlovade fortsatt uppföljning av operatörernas agerande. Han nämnde att han hoppades att TU skulle slippa göra en ny utfrågning efter en ny misslyckad vintersäsong.

Resenärsforum var inbjudet att åhöra utfrågningen, men frågor fick endast ställas av trafikutskottets ledamöter. Vi kan konstatera att varken TU-ledamöterna eller operatörerna fördjupade sig i resenärernas situation under vintertrafiken på järnväg. De åtgärder som redovisades var säkert nödvändiga för produktionen, och frågan är om de är tillräckliga. Däremot togs inte den bristande informationen upp, inte heller hanteringen i övrigt av resenärerna när dessa väl drabbats av olika former av störningar, antingen störningarna var direkt vinterframkallade eller berodde på allmänt eftersatt underhåll. Godtyckligheten från SJs sida i att ställa in vissa – i förväg bestämda men hemliga – tåg kan inte betraktas som tillfredsställande. Och respekten för resenärerna, som måste kunna få pålitliga besked, måste öka.