Stäng  

2010-04-08

Propositionen om ny kollektivtrafiklag har beslutats av regeringen

Idag den 8 april har regeringen beslutat att lägga fram propositionen om en ny kollektivtrafiklag. Den har utarbetats huvudsakligen på grundval av den Lundinska utredningen med vissa modifieringar. Det innebär att det kommer att inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter runtom i landet, även om fortfarande viss upphandling kommer att kunna göras i regionala bolag. Alla de regionala kollektivtrafik-myndigheterna kommer att kunna planera linjer som sträcker sig in i angränsande län, i motsats till hittillsvarande regler. Stor vikt läggs vid att informationen skall bli enkelt tillgänglig. Fortfarande är dock ett gemensamt betalningssystem inte tvingande, vilket kommer att leda till fortsatta svårigheter för resenärerna, tills nya kompatibla betalningssystem etablerats. Konkurrens ska vara ett hjälpmedel, inte ett självändamål, och det är resekonsumenterna som ska få nytta av konkurrensen. Om de inte får nytta utan problem på vissa områden till följd av konkurrensen så är reformen inte tillräckligt bra. Inga kollektivresenärer ska behöva bli i praktiken funktionshindrade i sina resor i angränsande län därför att man inte enkelt kan köpa giltiga biljetter. Trafikföretagen måste kunna samarbeta i betalningsledet samtidigt som de konkurrerar i servicehänseende. Datorerna ska sköta intäktsfördelningen. Resenärerna ska inte vara tvungna att lusläsa lokala villkor och hantera skiftande metoder att betala. Resenärerna betalar gärna, bara det är enkelt.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson berättade för den samlade europeiska resenärsrörelsen vid konferensen i Malmö nyligen (den 20 mars) att alla trafikföretag i Sverige kommer att bli skyldiga att informera på ett gemensamt ställe, så att det blir enkelt att få reda på turer och service. Banverket beslutade också för en vecka sedan om förordningen om information, vilken innehåller kraven på information till resenärerna i form av skyltning mm. Den förordningen togs av Banverket den 31 mars, vilket var Banverkets sista dag. Det var ett bra beslut och en bra förordning. Den förordningen kommer enligt planerna i fortsättningen, inom det nya Trafikverket, att utvidgas till att gälla inte bara spårtrafik utan också busstrafik och båttrafik. Detta betyder att informationsstödet för resenärerna i kollektivtrafiken förhoppningsvis kan komma att fungera bra tack vare de nya reglerna.

Men läget just nu visar alltså samtidigt att de krångliga och icke-kompatibla systemen för att köpa bljetter kommer att fortleva. Dessa måste bli föremål för starka förbättringskrav. Resenärerna kommer att bli bli tvungna att agera hårdare för att göra kollektivresandet enklare - och därmed attraktivare. Det krångliga och resenärsfientliga fokuset på olika sorters biljetter och kort i varje region måste bringas att upphöra. Kollektivresenärer vill kunna resa lika enkelt som bilisterna, som kan köra utan problem från stad till stad.