Stäng  

2010-03-27

Europeiska passagerarkonferensen i Malmö stor framgång

Med 75 deltagare från hela Europa genomfördes European Passengers’ Federations (EPF) årets resenärskonferens i Malmö lördagen den 20 mars. Det hela ägde rum i Malmö Konserthus. Deltagarna kom både från Sverige och från Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Schweiz, Holland, Belgien och Grekland. Deltagarna hälsades välkomna av EPFs ordförande Trevor Garrod, Storbritannien, av Resenärsforums ordförande Märta-Lena Schwaiger och av Malmö stads kommunalråd Anders Rubin.

Från EU-kommissionen kom Veronica Manfredi, som arbetar i kommissionären Siim Kallas kabinett, inom det som nu heter DG MOVE (tidigare DG TREN). Hon underströk hur viktiga resenärerna är för utvecklingen, eftersom konkurrensen gör att konsumenternas val får genomslag. Nu införs EU-förordningar för resenärernas rättigheter när de reser med de olika färdmedlen. För flyg och tåg är de redan klara, snart kommer förordningarna för resenärernas rättigheter vid resa med buss och båt. I framtiden eftersträvas en enhetlig förordning för alla färdmedel. Syftet är att det ska vara enkelt och attraktivt för resenärer att välja att resa kollektivt. Det finns många åtgärder som behöver genomföras för attraktiviteten, men rättighetsreglerna beskriver minimikraven. Enkelhet för resenärerna måste åstadkommas. En informationskampanj ska lanseras före sommaren 2010.

Vår svenska infrastrukturminister Åsa Torstensson berättade om de nya förhållanden som ska göra att resenärerna får bättre valmöjligheter med en ökad konkurrens. Hon underströk särskilt att regeringen har bestämt sig för att alla trafikföretag ska bli skyldiga att tillhandahålla information till ett och samma ställe, så att det blir enkelt för resenärerna att finna uppgifter inför sin egen resa. På frågan om det resenärerna ska kunna komma med i planeringsprocessen för kollektivtrafiken blev dock svaret att hon hoppades det. Det finnas alltså ännu inget löfte om styrande regler för att säkerställa resenärernas medverkan. Det kan bara uppfattas så att resenärerna måste driva den frågan ännu hårdare.

Delegaterna visade stort intresse för Charlotte Rosengren Edgrens redogörelser för hur Svensk Kollektivtrafik driver fördubblingsprojektet. Svensk Kollektivtrafik är ju ledande i detta projekt som också omfattar Sveriges Kommuner och Landsting, Bussbranschen, tågoperatörerna och Taxiförbundet. Fördubblingsprojektet handlar om att kollektivresandet ska fördubblas till 2020. Att trafikföretagen går samman med ett så ambitiöst mål är inte vanligt på andra håll i Europa, och därför såg delegaterna detta som inspirerande. Att alla satsar samtidigt gör effekten större. Regeringen stöder också denna tanke, eftersom det ger minskningar i koldioxidutsläpp mm. Charlotte lyfte också fram de åtgärder som särskilt Skånetrafiken redan har genomfört, t ex ökad turtäthet och fler direktturer utan byten. De visar att satsningar också ger utbyte i form av ökat resande. Öresundstågen är ju också ett samarbete inte bara inom Sverige utan också med Köpenhamnsregionen. Skånetrafiken har fått en resandeökning sedan 1999 med tio procent varje år, från 70 miljoner resor till 132 miljoner resor. Med Citytunneln kommer säkerligen resandet att öka ännu mer. Fördubblingsprojektet syftar till att resenärerna ska uppleva ökad pålitlighet. Likaså ska kollektivtrafiken erbjuda högre status och erbjuda fler kvalificerade arbetstillfällen.

För Öresundstrafiken talade Jan Wildau, DSB Sverige, som berättade om målet att ändra massproduktion inom kollektivtrafiken till att erbjuda individuella resor. Han redogjorde för hur DSB använder sig av resenärsundersökningar för att få reda på vad resenärerna värdesätter. DSB har noterat att biljettproblemen är en stor fråga som måste lösas. Folk tycker att det är krångligt med biljetterna. Ett exempel gavs från en av delegaterna som startat sin dag på en station på Själland där han inte kunde köpa Öresundsbiljetter. Han hade mött en rad problem, som just illustrerade detta med resenärernas frustration över odugliga biljettsystem. Jan Wildau hävdade att det viktigaste inte är tågen utan att människor som reser känner sig nöjda.

Gerhard Wennerström från Samtrafiken redovisad dagsläget och framtidsplanerna för informationssystemet för kollektivresenärerna i Sverige. Att Resrobot redan idag kan informera om alla färdmedel, även bil och flyg, imponerade på konferensdeltagarna. Men det är också viktigt att samma sorts information ska kunna erhållas vid internationella resor. Alla resor består av en långväga del och av anslutande kortare delar. Hela resan måste kunna visas, även vid gränsöverskridande resor. Där är vi ännu inte, även om det pågår motsvarande projekt i flera andra länder.

Christopher Irwin, EPFs vice ordförande, beskrev hur EPFs prioriterar sina insatser i sitt pågående arbete, något som just var konferensdeltagarnas huvudintresse. Han redovisade hur EPF påverkar både EU-kommissionen, UITP (Internationella Lokaltrafikunionen) och CER (Community of European Railways), både genom sammanträffanden och genom expertkunskap i olika planeringsorgan. Dit hör att EPF har en representant i ERAs styrelse i Lille (European Railways Agency). Christopher Irwin konstaterade att EU-direktoratet för konsumentfrågor hade undersökt hur konsumenterna betraktade 19 olika varor och tjänster. Den tjänst som européerna var minst nöjda med var lokal kollektivtrafik, näst sämst var kollektivtrafik utanför tätorterna., medan varan nya bilar hamnade överst på listan. Vilka faktorer som leder till stor tillfredsställelse hade också undersökts. När det gäller kollektivtrafik visade det sig att punktlighet och enklare biljetter hade högsta prioritet. Att turtäthet också är en viktig fråga, framgår det i de brittiska studier som genomförs av Passenger Focus. Och den största missnöjesfaktorn var hur tågföretagen hanterar störningar i trafiken. En fråga som väckt gensvar är EPFs krav att det ska införas kompatibla biljettsystem inom hela Europa, så att en resenär inte ständigt ska finna sig ovälkommen. EPF finner att konkurrens på lika villkor är en grundförutsättning (level playing field). Dit hör också att trafikföretagen inte bara ska konkurrera, de ska också samarbeta för resenärernas skull. Hela konkurrensidén är faktiskt att användarna ska kunna få fördelar av konkurrensen.

Jacques Dirand, CER, visade hur olika länders investeringar i järnvägsnätet och deras insatser på underhåll av bannätet skilde sig, och hur trafikutvecklingen sett ut i dessa länder. Hans uppfattning att finansieringsfrågan är överordnad allt annat ifrågasattes dock av EPF, som hävdar att mjuka faktorer kan vara nog så viktiga för resenärernas val av färdmedel. Det är regeringarna som ska svara för förutsättningarna för trafiken, men trafikföretagen måste sköta främst sitt eget uppdrag att tillfredsställa resenärerna.

Kompatibla biljetter var ämnet för Margareta Berg, Resekortet i Sverige, och Shef Janssen, internationell expert på kompatibla biljetter. Margareta Berg konstaterade att det länge har talats om smarta kort, men att de som har införts inte har varit kompatibla, och därför inte tillräckligt bra. I Sverige har 21 länsbolag valt sex olika tekniska lösningar som inte är kompatibla. I Danmark har folketinget beslutat om att ett och samma system ska användas i hela Danmark, och där kan nu kortet användas i alla regioner och dessutom på tågen om man inte bokar platsbiljett. Syftet måste vara att ett kort ska kunna innehålla både månadsbiljett, reskassa för att köpa biljett i annan region, enkla biljetter i övrigt, liksom långväga resor. Ett sådan kort ska kunna fungera kompatibelt för alla resenärer i hela landet. För att kortet ska bli framgångsrikt måste både trafikföretagen och resenärerna se fördelar med det, så att kort från olika trafikföretag också lockar till fler resor. Separata system är inte uppmuntrande för någon, men den gemensamma standarden måste bli lockande. Resekortet i Sverige ska inte bli kortutgivare, bara se till att den tekniska standarden hålls enhetlig. Korten får gärna se olika ut. Shef Janssen, VDV-Kernapplikations GmbH, arbetar med den gemensamma standarden i Tyskland. VDV står för Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, och hans erfarenheter visar att en gemensam standard är nödvändig för att göra kollektivresandet enkelt och attraktivt. Alla resenärer reser då och då utanför sin egen region, eller på sträckor som de inte brukar resa på. Det måste helt enkelt vara smidigt och lätt. Framförallt ska inte var och en utveckla en egen standard. Det finns gemensamma standarder att använda. Han visade också fördelarna både för resenärerna, för trafikföretagen och för de regionala trafikansvariga myndigheterna, som bidrar med skattemedel. Ett sådant system kan bli kompatibelt med en rad europeiska system i olika länder. Många länder befinner sig i samma förvirrade situation som den svenska. Det gäller att få ett regelverk om gemensam standard på plats.

Citytunneln bidrar till att öka bekvämligheten i kollektivresandet i Skåne. Klas Nydahl från Malmö kommun presenterade bygget av Citytunneln och vilken effekt den kommer att få för resenärerna. De nya underjordiska stationerna vid Malmö C och Triangeln kommer att bli ljusa och välkomnande. Trafiken kommer att börja den 12 december 2010. Stationsentréerna vid station Triangeln kommer att bli särpräglade, tydliga utan att se dominerande ut. Vid Triangeln kommer bildspel på tunnelväggarna att förströ resenärerna medan de väntar. Tågen från Ystad ska gå in till Malmö C via Citytunneln. En ringlinje för pågatåg planeras från 2012 genom Citytunneln och på Kontinentalbanan. Malmö stad och region Skåne satsar även i övrigt på att göra kollektivtrafiken attraktiv. Förutom Citytunneln planeras flera spårvägslinjer införda. Till att börja med planeras tre sträckor (till Centralstationen från Västra hamnen, från Lindängen och från Rosengård).

Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund, avslutade med att understryka att den kommersiella busstrafiken är van att konkurrera och är lyhörd för resenärerna.

Relaterade länkar:
http://www.epf.eu/en/conference2010/2010-03-20-Nyd