Stäng  

2009-12-18

Ersättning för förseningar vid tågresor

De senaste dagarna har många tågresenärer blivit mycket försenade. De nya reglerna,som infördes i hela EU den 3 december, gör klart att alla resenärer som drabbas av förseningar över en timme har rätt till ersättning. Redan tidigare hade vissa trafikföretag regler om ersättning vid störningar. Dessa nya EU-regler är dock ett baskrav. Det betyder att det är tillåtet för trafikföretag att ha generösare regler. Många trafikföretag i Sverige har regler om ersättning när en resenär i lokaltrafik blir försenad med 20 minuter. Dessa regler gäller alltså fortfarande. Några trafikföretag för långväga resor har nu ändrat reglerna till att endast omfatta baskraven som EU föreskriver, medan andra trafikföretag, som tidigare inte gav ersättning alls, numera är tvungna att erbjuda ersättningar.

Resenären har rätt att få ersättningen i kontanter.

Se nedan vad förordningen innehåller.

EU-förordningen som gäller från 3 dec 2009 om tågresenärers rättigheter

Förordning (EC) No 1371/2007 av Europeiska parlamentet och rådet den 23 oktober 2007 om tågresenärernas rättigheter och skyldigheter.

EU håller på att successivt införa grundregler för passagerare med olika färdmedel. Flygpassagerarförordningen gäller sedan ett par år. Järnvägspassagerarförordningen började gälla den 3 dec 2009. Båtpassagerarförordningen kommer att börja gälla senare under 2010. Förordningen om busspassagerarnas rättigheter ligger f n i processen beslut i parlamentet och rådet och kan förhoppningsvis börja gälla under slutet av 2010. En EU-förordning är ett beslut som gäller som svensk lag utan ytterligare bearbetning. Ett EU-direktiv är däremot något som kräver ett anpassat beslut i varje land.

Järnvägsresenärsförordningen syftar till att säkerställa resenärernas rättigheter. De bygger på att resenärerna har både rättigheter och skyldigheter. Till skyldigheterna hör att betala biljetter. Järnvägsföretag, också kallade operatörer, är skyldiga att vidta åtgärder som ska stöda resenärernas rättigheter. Ett av syftena är att järnvägsresor ska bli attraktivare och konkurrenskraftigare. Förbättrade resenärsrättigheter handlar också om rätten till information före och under resan, att funktionshindrade likabehandlas och att de får den hjälp som behövs. Passagerarna har också rätt till omsorg när förseningar uppstår, vilket bidrar till att främja järnvägsresandet, något som även medverkar till att uppnå ett av de EUs mål som uttalas i den Gemensamma Transportpolicynför EU: förstärkning av tågresenärernas andel inom transporterna (som 1998 var 6,2 procent av alla transporter (inkl gång, cykel) från 2010 och framåt.

Järnvägsföretag är skyldiga att göra tågresorna enkla och tågföretagen är också skyldiga att samarbeta för att underlätta för resenärerna att kombinera resor med flera olika trafikföretag. Alltfler resenärer ska kunna köpa genomgående biljetter, gällande på olika bolag. Detta gäller även för resor från ett land till ett annat och för resor med olika järnvägsnät. Biljetter måste distribueras åtminstone genom följande säljkanaler:
• Biljettkontor eller via biljettautomater på alla större stationer
• Telefonförsäljning eller försäljning via internet eller någon annan väl spridd och tillgänglig teknologi utan extra avgifter för köp via denna distributionskanal
När en resa görs med flera olika järnvägsföretag i en följd har resenären rätt att välja till vilket han/hon vill sända sina klagomål och krav. Järnvägsföretagen är gemensamt ansvariga gentemot resenären, men kan i efterhand fördela kostnaderna sinsemellan.

Järnvägsföretagens ansvar vid förseningar, brutna anslutningar eller inställda förbindelser
Resenären är berättigad till återbetalning eller att få resa en annan väg eller med annat bolag när han/hon har drabbats av en bruten förbindelse på grund av försening eller på grund av inställd förbindelse. Det gäller på samma sätt som det inom flygtrafiken finns regler för ”nekad ombordstigning” och inställda förbindelser eller stora förseningar. När en resenär drabbas av brutna anslutningar eller inställda förbindelser måste resenären erbjudas att välja mellan
• Återbetalning av hela biljettpriser, i enlighet med de villkor som angivits vid köpet, och, när så krävs, återresa till resans ursprungliga startpunkt så snart som möjligt
eller
• att fortsätta resan under likartade transportvillkor till slutdestinationen vid första lägliga tillfälle eller vid ett senare tillfälle om resenären så önskar
Resenärer som drabbas av en försening i sin ursprungliga resa eller beroende på att annan resväg har valts, och som inte har fått återbetalning får begära ersättning. Den skall utbetalas inom en månad och beräknas enligt följande.
• 25% av biljettpriset när förseningen är 60 till 119 minuter;
• 50% av biljettpriset när förseningen är 120 minuter eller mer.
När förseningen är mer än 60 minuter, och den leder till brutna anslutningar eller beror på inställd förbindelse, har resenären rätt hjälp i form av måltider, övernattning och alternativa färdmedel.
Resenären har rätt att få ersättningen i kontanter. Trafikföretagen kan fortfarande erbjuda tillgodokvitton, och det kan resenären frivilligt acceptera, men resenären har rätt att kräva kontant ersättning.

Biljetter Resplus, som kombinerar tågsträckor med buss-sträckor eller lokal spårvagns- eller tunnelbaneresa, tillämpar enbart den garanti som de ingående bolagen erbjuder. Den presenteras på Resplus hemsida, se länken.

Relaterade länkar:
http://www.resplus.se/Resplus/Resevillkor/