Stäng  

2009-08-03

Resenärernas rättigheter vid båtresor och flygresor

Gotlandsbåtarnas kollision i Nynäshamns hamninlopp gjorde frågan om resenärernas rättigheter vid båtresor mycket aktuell. Och de i dagarna aktuella störningarna i flygtrafiken från Mallorca för hemvändande svenskar har aktualiserat resenärernas rättigheter i samband med flygresor.

Det pågår en process att införa reglerade rättigheter för resenärer med olika kollektiva färdmedel inom Europeiska Unionen. De olika färdmedlen kommer att tills vidare behandlas i var sin förordning, men avsikten är att alla ska få så likartad behandling som möjligt. Så småningom kan man förvänta sig att de kommer att inkluderas i en gemensam förordning.

Just nu är det endast ett av färdmedlen flyg, tåg, buss och båt som omfattas av en förordning som redan gäller, och det är flyget. Förordningarna innehåller minimibestämmelser om vad resenärerna kan kräva, men alla bolag kan, vart och ett, erbjuda generösare ersättningsregler. Grundläggande är att biljetten är att betrakta som ett avtal om befordran som ska fullföljas. Om det inte kan fullföljas ska biljettpriset betalas tillbaka eller alternativ resväg erbjudas. Däremot ingår inte ersättning för följdskador som kan uppstå på grund av att resenären inte kommer fram till sitt resmål i planerad tid.

I fallet med Ryanairs inställda flygtur från Palma de Mallorca har resenärerna erbjudits pengarna tillbaka eller alternativ färdväg. Bakgrunden var att flygplatsen stängdes på polisens order i samband med bombattentat. Oavsett om detta är att betrakta som force majeur i form av krig, jordbävning, strejk, lockout eller myndighets order eller inte så synes Ryanair ha erbjudit det minimum som åligger bolaget enligt förordningen. Att resa med ett lågprisföretag innebär ett visst risktagande. För det mesta går det bra, men inte alltid.

Resenärernas rättigheter vad gäller tågresor är beslutade inom EU och träder i kraft den 3 december 2009 i alla länder inom unionen. Efter detta datum kommer alla trafikföretag att för vissa förseningar att bli tvungna att betala tillbaka delar av biljettpriset i kontanta pengar, om resenären begär det. Villkoren i övrigt kan variera mellan trafikföretagen. SJ AB kommer att minska sin ersättning, men andra företag blir tvungna att införa ersättning.

För närvarande diskuteras de förordningar som ska reglera resenärernas rättigheter för bussresenärer och båtresenärer. Planeringen fortskrider och av allt att döma kommer förordningen om båtresenärernas rättigheter att beslutas under Sveriges ordförandeskap denna höst. De beräknas träda ikraft under 2010. När det gäller Gotlandsbåtarnas ersättningsregler så gäller fortfarande bara Destination Gotlands regler, vilka enligt pressen förefaller oklara och otillräckliga. Kravet på information, som redan finns i svensk lagstiftning, tycks dock inte ha uppfyllts. Störningsinformationen är generellt mycket högt prioriterad, och den måste förbättras.

Vad gäller bussresenärerna har processen inom EU däremot kärvat till sig. Förväntningen var att även bussförordningen skulle beslutas under 2009 och träda i kraft under 2010. Men de tjeckiska intressenterna under förra halvåret visade sig ovilliga att ge bussresenärerna klara regler. En ytterligare förhandling om bussförordningen kommer att ta en viss ytterligare tid. Resenärsforum hoppas att även förordningen om bussresenärernas rättigheter kan bli klar under Sveriges ordförandeskap, men det är osäkert. Genomförandet riskerar att dröja till 2011.

I Sverige kommer Utredningen om en ny kollektivtrafiklag att lägga ett förslag till kompletterande passagerarrättigheter i början av hösten 2009 för alla färdmedel. Dessa regler kommer att ansluta sig till EU-förodningarna och ge vissa kompletterande bestämmelser.
(KH)