Stäng  

2009-08-02

Kapaciteten hos kollektivtrafiken måste ökas

Resandet med kollektivtrafiken ökar påtagligt på olika håll i landet. Det betyder ökad efterfrågan på platser i tåg och bussar och det betyder ökad efterfrågan på tätare förbindelser. Från trafikföretagens sida är man inställd på att öka kollektivresandet till det dubbla till år 2020. Från Resenärsforums sida har vi upprepade gånger markerat att en fördubbling inte räcker. Efterfrågan på kollektivtrafikresor kommer att öka mer än så. Det är helt enkelt så att biltrafikens volym är mycket stor, både på korta avstånd och på långa avstånd. Om bilresandet minskar med några procentenhet och överflyttning sker till kollektivtrafiken så kommer denna överflyttning att slå mycket starkt på kapacitetskraven. Det kan komma att krävas en fyrdubbling av kapaciteten. Och om inte kapaciteten ökar så kommer trängsel och bristande kvalitet i övrigt att uppstå. Det krävs mycket stora investeringar, både i fordon, tåg, bussar och spårvagnar, och i infrastruktur i form av spår och kollektivkörfält på vägarna för att tillfredsställa denna ökande efterfrågan.

Den 20 juli publicerades en artikel i SvD av ett stort antal ledande kommunalpolitiker med krav på att Europabanan ska byggas, för att åstadkomma ökade resurser för kollektivtrafiken. Bland undertecknarna fanns Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m), Stockholms miljöborgarråd Ulla Hamilton och en rad kommunstyrelseordförande (av olika politisk hemvist från s till kd) utmed Europabanans sträckning, och de pläderade för att höghastighetsbanan skulle byggas utmed nuvarande E4-an. Detta kommer att ge den dubbla effekten av dels skapa korta restider mellan Mälardalen och öresundsområdet och den framtida fasta förbindelsen direkt till Hamburg, och dels möjliggöra utökad regional och lokal trafik på den gamla stambanan liksom utökad kapacitet för godstrafiken på de idag befintliga spåren.

Några dagar senare föreslog Karin Svensson Smith att banan borde byggas på själva E4-an, för att utnyttja befintlig infrastruktur och för att minska kapaciteten för vägtransporter. Dock bemöttes detta förslag med att järnvägens krav på kurvradier och geometri för övrigt inte stämmer exakt med landsvägsinfrastrukturen, men att en dragning i stort sett parallellt ändå är en har fördelar. Det är ett exempel på investeringar som måste göras för att säkerställa tillräcklig kapacitet inom några år. Motsvarande åtgärder behövs också för regional och lokal trafik.

För att kunna uppnå fördubblad eller ännu mer måste kollektivresealternativet vara attraktivt. Det finns inget alternativ, utan det är attraktiviteten som kan övertyga resenärerna. Och det är resenärerna som är de enda som kan avgöra vad som är attraktivt. Trängsel och ståplatser är inte attraktivt. Sittplatser och turtäthet är attraktivt, liksom korta restider.

I dagarna konstateras att den av SJ AB inskränkta trafiken mellan Stockholm och Göteborg med X2000 enbart i varannantimmestrafik har lett till att efterfrågan på sittplatser inte alls kan tillgodoses. Resenärsforum har redan tidigare påpekat att inskränkningar till utglesad trafik under sommaren inte är acceptabel, vare sig på stambanorna eller i Mälardalen.

Det kan förmodas att konkurrensen på spåren kommer att leda till att turtätheten kommer att förbättras. Det är också nödvändigt för att svara mot resenärernas krav på turtäthet och kvalitet i övrigt. Regionalt och lokalt är det också viktigt att kollektivtrafiken erbjuder direktresor, goda byten, bra komfort och bra tillgänglighet. Goda gångegenskaper hos fordonen är dessutom något som resenärerna värdesätter. Många kollektivresenärer lokalt reser faktiskt stående, till skillnad från bilisterna. Det ska inte behöva vara så. Och man ska inte behöva utsättas för att en buss kränger in och ut vid varje hållplats. Kollektivtrafiken ska vara lika bekväm som en bilresa. Och man ska kunna resa kollektivt, även lokalt, både kvällar och helger. Pålitligheten är avgörande för attraktiviteten. Det är dags att förverkliga de alla planer för förbättrad kollektivtrafik som har framförts under de senaste åren. Och dessa investeringar kommer säkerligen att fylla dubbla syften när samhället ska dra igång produktion och service i strävan att skapa arbetstillfällen. Kollektivtrafiken som sådan ger också arbetstillfällen. Och i tjänstesamhället fyller kollektivtrafiken en allt viktigare roll.
(KH)