Stäng  

2009-05-18

Prioriteringar bland investeringsprojekt 2010-2021

De statliga trafikverken Banverket, vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket, har gemensamt presenterat ett förslag till hur investeringarna bör prioriteras under det närmaste dryga decenniet. Resenärsforum har med kort varsel beretts tillfälle att yttra sig över detta förslag.

Resenärsforum lyfter fram den viktiga principen om att alla investeringar ska ske efter analys i fyrstegsprincipen. Denna framhålls också i trafikverkens dokument. Desto anmärkningsvärdare är det att trafikverken prioriterar den så kallade "Förbifart Stockholm" som ett bra förslag för att öka kollektivresandet, trots att detta projekt överhuvud taget inte är analyserat enligt fyrstegsprincipen. Det är dessutom så att detta projekt är en gökunge som riskerar att blockera alla nödvändiga kollektivtrafiksatsningar i Stockholmsregionen, exempelvis i form av spårutbyggnader.

Vidare framhåller Resenärsforum att den nödvändiga utvecklingen av biljettköpssystemet måste betraktas som en stor investeringspost. Det är visserligen inte fråga om en fysisk investirng, men det är likväl en investering i mjukvara som är fullständigt nödvändig för att användningen av infrastrukturen ska bli så enkel som den avses bli. Ingen region eller någt enskilt trafifföretag har vare sig ambitioner eller prestationsförmåga att leverera ett gemensamt biljettköpssystem. Investeringen ligger i månghundrmiljonklassen, och det måste ske på nationell nivå.

Dessutom måste man på nationell nivå lyfta fram bilpoolsssystemet, som också måste lösas nationellt. Man kan hävda att även detta handlar om en mjukvarulösning och att de enskilda komponenterna i form av bokningsssystem och poolbilshållplatser är små var för sig. Men systemet kommer inte att lyfta på nationell nivå förrän det får en nationell implementering.

Infrastrukturen är inte enbart en fråga om hårdvara i motorvägar och spår. Det är minst lika mycket en fråga om att se till att användarna kan använda systemen. Det är resenärerna som avgör vad som är attraktivt.