Stäng  

2008-12-07

Roslagsbanan bästa alternativet för NO-sektorn

Banverket har utrett olika möjligheter att spårtrafikförsörja Stockholms NO-sektor. Tre alternativ har undersökts, nämligen pendeltåg från Solna station, tunnelbana från gröna och röda banan och som ett tredje alternativ en utbyggd Roslagsbana. För Roslagsbanans del handlar det om dubbelspår, förlängda plattformar, högre hastigheter, ökad turtäthet mm. De två förstnämnda alternativen kommer att ta tolv-sjutton år och kosta 11-18 miljarder kronor. Alternativet upprustad Roslagsbana kostar 3,3 miljarder och kan stå klart inom fem år. Att Roslagsbanan är smalspårig hindrar inte att tågen kan köra i högre hastighet. Här planeras för 120 km/h. Det förekommer på många ställen, bl a i Schweiz. Det är en missuppfattning att smalspåret skulle begränsa hastigheten. Med fullgoda tåg och goda bytesmöjligheter ger smalspåret inga nackdelar för resenärerna. Trafikeringsmodellen har inget med spårvidden att göra.

Kollektivtrafikant Sthlm har avgivit ett remissyttrande över denna studie. Där framhålls flera olika fördelar med att satsa på alternativet upprustad Roslagsbana. Två stora fördelar är givetvis lägre kostnad och snabbare färdigställande. Det är dessutom en klar fördel för resenärerna att resa ovan jord. Både pendeltåg och tunnelbana skulle huvudsakligen gå underjordiskt.

En möjlighet som också påpekas i utredningen är att förlänga spårtrafiken till Norrtälje, men det föreslås endast för altenativet pendeltåg. Kollektivtrafikant Sthlm påpekar att en sådan utbyggnad lika gärna kan göras av Roslagsbanan.

Utredningen påpekar också att linjeförbindelserna mellan NO-sektorn och Arlanda är riktigt dåliga. Kollektivtrafikant Sthlm föreslår ett nytt alternativ, nämligen att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda. Det kan göras från Lindholmen, där det endast är tolv km till Arlanda. Roslagsbanan kan ha sin perrong i markplanet utanför terminalbyggnaderna. Detta skulle dessutom ge Stockholmsormådet generellt en ytterligare möjlighet att resa till Arlanda.

Utredningen nämner också ett alternativ att bygga en tunnel för Roslagsbanan till centrala Stockholm. Kollektivtrafikant Sthlm framhåller att en den nya stationen Universitet på Roslagsbanan mycket väl kan bli en bytesstation till en framtida normalspårig pendeltågslinje Universitetet-Karolinska- Karlberg- Stockholm C-flemingsberbg. Den linjern finns redan i form av Värtabanan. Sträckan under den nya bebyggelsen på Norra-stationsområdet är planerad för dubbelspår, och en station kan lätt byggas vid Karolinska. Värtabanan kan enkelt anslutas till Universitetet med kort sträcka på mindre än en km. Den nya pendeltågslinjen kan komma till stånd så snart Citybanan har öppnats för övriga pendeltågslinjer.