Stäng  

2008-05-18

Nationell handlingsplan för kollektivtrafiken drivs på

Resultatet av det stora projektet Koll Framåt blev den Nationella handlingsplanen för kollektivtrafiken som nu bearbetas inom Näringsdepartementet. Åtskilliga av de 200 förslag som framlades i Koll Framåt går att genomföra inom ramen för Banverkets och Vägverkets ordinarie uppdrag. Men ett stort antal uppgifter kräver också beslut på regeringsnivå. Somliga åtgärder måste rentav beslutas i Riksdagen. Dessa frågor måste också beredas inom Näringsdepartementet. Den nationella handlingsplanen har nu varit ute på remiss inom statliga verk och myndigheter och ett antal organisationer har ombetts yttra sig. Bland dem som ombetts yttra sig är Resenärsforum, som den 16 maj lämnade in föreningens yttrande.

Förutom att Resenärsforum understryker hur viktigt det är med information både före och under resan, och hur viktigt det är med enkel bokning och enkla biljettköp, så påpekar Resenärsforum några särskilda saker som inte betonas lika starkt i Koll Framåts slutrapport.

Bemanningen på stationerna är nödvändig för att alla resenärer ska känna den trygghet som krävs. Man måste kunna ställa kompletterande frågor, det måste alla resenärer kunna. Men alldeles särskilt viktig är rollen att erbjuda ledsagning för dem som behöver extra hjälp på grund av funktionshinder på ett eller annat sätt.

En annan punkt som Resenärsforum understryker är att resenärerna måste komma med i planeringsprocessen på ett bättre sätt än hittills. Det behövs resenärsrepresentanter både i trafikplanering för olika större linjer och för regional trafik. Den lösningen har hittills inte tagits på allvar, men den är nödvändig.

En angelägen reform är biljetter i form av smarta kort som gäller i hela landet. Det får inte bli fråga om "smarta kort" som bara gäller med begränsingar till ett enda län eller ett enda företag. Då drabbar konkurrensen kunderna, och det kan inte accepteras. Konkurrensen ska ge resenärerna bättre möjligheter att välja, inte sämre. Och jämförelse ska göras med den som kör bil och har ett mycket enkelt sätt att betala bränslet, oftast med ett kontokort. Lika enklet måste det vara att åka kollektivt.

Servicen på stationerna måste också radikalt förbättras. Det får bli slut på att stationerna är "ingenmansland". Det måste uttalas vem som har ansvaret, och för varje större station måste ett lokalt stationsforum inrättas, med medverkan av både kommunen och resenärerna. Fastighetsägaren för hus och bangård har inte någon speciell uppgift i det sammanhanget, däremot operatörer och användare.