Stäng  

2008-05-08

Kollektivresenärernas möte i Göteborg en stor framgång

Kollektivresenärerna i Göteborg höll tillsammans med Resenärsforum ett möte i Göteborg på hotell Europa måndagen den 5 maj på kvällen. Ett trettiotal deltagare ställde frågor till Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist och till Banverkets Bengt Rydhed, som inom Banverket ansvarade för det stora projektet Koll Framåt, numera en av två regionala direktörer för Banverket i Göteborg. Mötet inleddes med en lägesrappprt från Västtrafik och en aktuell beskrivning från Banverket. Båda underströk den stora kapacitetsbristen som gör att ökad trafik kan läggas in men bara med åtskilliga restriktioner. Alla konstaterade att efterfrågan på kollektivtrafikresor ökar starkt, och att kapaciteten måste förstärkas. Ett tredje inlägg gjordes av Resenärsforums generalsekreterare Kurt Hultgren, som poängterade att trafikföretagens goda bemötande av resenärerna är en grundläggande uppgift, som är mycket viktig för att kollektivtrafiken ska uppfattas som attraktiv.

Ett stort antal frågor behandlades. Bland annat fick SJs företrädare Helena Leufstadius frågan om turtäthet och om tågsätt. Frågan om Boråsbanans trafikering sedan Europabanan blivit klar blev en obesvarad fråga. I Skåne bibehölls trafiken på den gamla Västkustbanan mellan Helsingborg och Lund sedan den nya dubbelspåriga Västkustbanan via Landskrona tagits i bruk. På motsvarande sätt borde trafikeringen mellan Göteborg och Borås köras, när väl ett nytt dubbelspår står klart för snabba direkttåg. De mellanliggande orterna måste också betjänas med god tågtrafik.