Stäng  

2007-12-26

Mälardalsrådet enas om regional planering för investeringar i Mälardalsregionen

I ett dokument den 20 december (kallad Mälardalsrådet - En bättre sits) presenterar Mälardalsrådet sin gemensamma planering för hur hela regionens investeringar ska ske i transportinfrastrukturen. I detta storregionala projekt ingår företrädare för alla de fem länsstyrelser och regionala planeringsorganen, nämligen Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län. Där framhålls hur viktig den spårburna trafiken är för en sammanhållen region, helt enkelt därför att det krävs snabba förbindelser mellan de olika regional kärnområdena. Snabba resor kan inte erbjudas genom bilkörning. Det är bara spårtrafik som kan erbjuda så snabba förbindelser som krävs. Därför måste också tågtrafiken byggas ut i hela Mälardalen, men spårtrafiken måste dessutom också byggas ut av kapacitetsskäl i regional och lokal trafik.

Mälardalsrådet nämner här särskilt förbättrad kapacitet på Svealandsbanan Södertälje-Eskilstuna, liksom ökad kapacitet mellan Västerås och Eskilstuna och Mälardalsrådet anser att Ostlänken (Södertälje-Nyköping-Norrköping-Linköping, etapp Järna-Norrköping) är en högt priroriterad sträcka. Mäladalsrådet förordar investeringar enligt fyrstegsprincipen och är öppen för OPS-lösningar för att snabbt och effektivt nå resultat.

Bland de regionalt prioriterade projekten nämns också sådana viktiga projekt som påverkar tillväxten och attraktiviteten i regionen såsom tvärspårvägens utbyggnad i Öster med Saltsjöbanan, tvärspårvägens förlängning till Solna och till Kista, dubbelspår på Roslagsbanan, Bergslagspendeln och Spårväg Syd Älvsjö-Kungens Kurva-Flemingsberg. Dessutom nämns en rad vägprojekt, varvid dock bör hållas i minnet att Mälardalsrådet utgår från att fyrstegsprincipent skall tillämpas. Det betyder att resandebehoven för individerna ska ställas mot olika transportmedels effektivitet i tillgodoseendet av resbehoven. Ibland blir det vägförbättringar, ibland blir det istället spårlösningar. Och kollektivtrafik kommer alltid att väga tungt, eftersom den utnyttjar investeringarna effektivare så snart det handlar om större resandeflöden. Detta framgår indirekt genom fyrstegsprincipen, även om Resenärsforum anser att rapporten hade kunnat uttrycka sig tydligare på den punkten. Det är dock helt tydligt att det regionala samarbetet för att åstadkomma bättre kollektivtrafik är en nödvändig lösning för framtiden. Denna typ av regional samverkan anser Resenärsforum vara mycket starkt pådrivande för att generellt utveckla fullgod attraktiv kollektivtrafik runtom i Sverige.

Rapporten kän läsas genom att klicka på länken nedan.