Stäng  

2007-12-21

SNF lanserar konkret alternativ till Cederschiölds stockholmspaket

Hållbara Förbindelser kallar SNF (Svenska Naturskyddsföreningen) den plan som har tagits fram för att visa hur investerngar konkret kan göras inom en ram som består av hälften av trängselavgiftsintäkterna. Dessa åtgärder är snabbt genomförbara i motsats till de långdragna jätteprojekt som Cederschiöld föreslår. Åtgärderna enligt Hållbara Förbindelser kommer att resultera i avsevärda kapacitets- och kvalitetsökningar i Stockholmsregionens kollektivtrafik. De omfattar sex olika delprojekt, nämligen några måttliga dubbelspårsabeten på Roslagsbanan och Saltsjöbanan, tvärspårvägens förlängning till Solna station och tvärspårvägens förlängning till Slussen, en kapacitetsstark, miljövänlig och handikappvänlig spårvägstrafik på stomlinje 4 och en förlängning av Djurgårdslinjen via Centralen till Hornsberg och till nytt bostadsområde i Värtan, bättre pendeltågsdragning genom Södertälje, och en sammankoppling mellan tunnelbanan och pendeltågslinjerna i Älvsjö. Alla dessa projekt kommer att öka kollektivtrafikens attraktivitet och kapacitet. Detta kommer att krävas när resenärerna ska förmås att välja kollektiva resor för att de är förmånligare och attraktivare än bilresor. Det får inte bli trångt, när fler kommer att pröva på att resa kollektivit.

Det cederschiöldska stockholmspaketet innefattar en naivt stor satsning på motorvägar. Den s k Förbifart Stockholm kommer endast till 2 (två) procent att användas för trafik som ska passera förbi stockholmsregionen, tvärtom ska 98 procent använda den för resor inom regionen och till Stockholms centrum. Detta är att styra utvecklingen FRÅN kollektivresenärernas intresse. Denna motorvägsatsning kommer att slå undan möjligheterna att satsa på förbättrad kollektivtrafik, en förbättring som alla parter,inklusive regeringen, är inställd på att eftersträva. Satsningen på en sådan motorväg strider dessutom mot Vägverkets grundläggande policy om fyrstegsprincipen, som innebär att man ska undersöka alternativ innan man förordar nybyggen, givetvis med användarnas-resenärernas behov som utgångspunkt. Det är resbehov som ska tillfredsställas, inte anläggningsindustrins behov av arbeten.

Hela rapporten Hållbara Förbindelser kan läsas genom länken nedan.