Stäng  

2007-05-08

Aviserad stadgeändring för Resenärsforum redovisas

Resenärsforums stadgar föreslås få delvis ändrad lydelse. Förslaget till nya stadgar kan studeras genom att klicka på nedanstående.

Resenärsforum
Stadgarna antogs ursprungligen vid årsmötet 2005-03-12.
Stadgarna föreslås ändrade till nedanstående vid årsmötet 2007-05-28

§ 1 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att genom information, debatt och andra former för opinionsbildning främja en god utveckling för kollektivtrafikresenären oavsett om denne reser med tåg, buss, tunnelbana, båt eller spårvagn.

Resenärsforum skall verka för att kollektivtrafiken organiseras utifrån ett resenärs- och konsument- perspektivet med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.

Resenärsforum står oberoende i förhållande till myndigheter och företag.

§ 2 Föreningens medlemmar

Föreningen, som är ideell och partipolitiskt obunden, är öppen för alla som är intresserade av föreningens syfte. Medlemskap, för vilket särskild anmälan fordras och medlemsavgift betalas, är antingen kollektivt eller
individuellt.

Kollektivt medlemskap kan vinnas av företag och organisationer.

§ 3 Föreningens organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom:

­ årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ.

­ föreningsmöte

­ styrelsen, som väljs av årsmötet, förvaltar och leder verksamheten mellan årsmötena, samt

­ kansliet, som är styrelsens serviceorgan.

§ 4 Årsmötet

Vid årsmötet, som äger rum före den 1 juni årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, har varje medlem en röst. Rösträtt kan även utövas genom fullmakt för en annan medlem.

Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/10 av samtliga medlemmar skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.

Motioner till årsmötet kan väckas av medlem. Motion till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen. Styrelsens utlåtande över motioner och styrelsens förslag skall redogöras på årsmötet årsmötet.

Kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna via post eller E-brev senast två veckor före ordinarie möte och en vecka före extra möte, dock tidigast fyra veckor före möte. Röstlängd över närvarande, röstberättigade medlemmar upprättas vid mötets början.
Medlem deltar i årsmötet på egen bekostnad.


Årsmötet skall bl a bedöma styrelsens verksamhet sedan föregående årsmöte, välja styrelse och revisorer samt en valberedning för kommande period.


På årsmötet skall följande förekomma:

1. Årsmötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid årsmötet.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
5. Val av två justeringspersoner.
6. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
7. Fastställande av dagordning.
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av ordförande, vice ordförande och kassör.
15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av valberedning.
18. Motioner.
19. Övriga frågor.
20. Årsmötets avslutande.

På extra föreningsmöte skall utöver ärenden enligt punkt 1 – 7 ovan endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och vilka angivits i kallelsen till mötet.

§ 5 Styrelse och revisorer

Verksamheten leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och kassör och högst fyra ledamöter samtliga, liksom högst fem suppleanter, valda av årsmötet för en mandatperiod av två år.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna föreningens firma. Firmateckning skall för att vara giltig verkställas av två personer i förening.

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 – 31/12. Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter begär det är ordförande skyldig att sammankalla styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Omröstning sker öppet. Vid val eller vid tillsättande av befattning skall omröstning genomföras med slutna sedlar om någon ledamot detta begär.Styrelsen tillsätter arbetsgrupper. Arbetsgruppernas uppgift är att bereda ärenden inför styrelsens beslut samt att handlägga av styrelsen delegerade uppgifter.

Revisorerna skall vara minst en och högst två jämte minst en och högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie årsmöte intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.
Revisorerna granskar föreningsstyrelsens årsredovisning och avger häröver revisionsberättelse till årsmötet. Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast 15 maj. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie årsmöte över av revisorerna gjorda anmärkningar.

§ 6 Kansliet

Kansliet sköter föreningens medlemsregister och arkiv och är i övrigt serviceorgan åt styrelsen.

§ 7 Föreningens ekonomi m m

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter och ekonomiska bidrag. Styrelse och kansli framställer tillsammans en budget för varje räkenskapsår.

Medlemsavgift för enskilda medlemmar och organisationer fastställes av styrelsen.

Styrelsen beslutar vem som får teckna bank- och plusgirokonto.

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Efter varje räkenskapsårs slut skall styrelsen upprätta resultat- och balansräkning för det gångna året. Dessa handlingar skall jämte allmän verksamhetsberättelse - i form av en årsberättelse – tillställas revisorerna och det kommande årsmötet.

Arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer fastställs av årsmötet. Anställda på kansliet avlönas enligt styrelsens beslut.

§ 8 Övrigt

Ändring i dessa stadgar kräver enkel majoritet vid årsmötet. Vid förslag om eventuell upplösning av föreningen krävs tvåtredjedels majoritet.

Skulle årsmötet besluta om föreningens upplösning, skall beslut samtidigt fattas om dispositioner av föreningens tillgångar.

Förslag till stadgeändring delges i kallelse till årsmötet.