Hem       Om Resenärsforum       Kontakt       Bli medlem       Länkar       Arkiv       Kalendarium       Reseplanering   
     Verksamheten         Organisation   

Organisation

En man sitter och jobbar på tåget.

ResenärsForums verksamhet inriktar sig på att tillvarata kollektivresenärernas intressen. Resenärerna reser med olika färdmedel, huvudsakligen spårburna färdmedel och buss. ResenärsForum driver frågor till nytta för alla kollektivresenärer oavsett färdmedel, inte minst för dem som kombinerar flera färdmedel. Verksamheten inleddes med föreningens nya konsumentinriktade arbete vid det grundläggande årmötetet den 12 mars 2005. En tidigare verksamhetsirnikning i enlighet med primärt industrins syften lämnades då för att föreningen med nytt namn och ny stadga istället skulle fokusera på brukarna av kollektivtrafik och stöd och amarbete med befintliga resenärsgrupper och med nytillkommande resenärsgrupper.

Resenärsforum är en konsumentorganisation och är medlem i Sveriges Konsumentråd, i den europeiska konsumentorganisationen BEUC och i Europeiska Passagerarfederationen EPF.

Föreningar som stöder konsumentintresset på reseområdet kan bli medlemmar. I detta sammanhang tillämpas en särskild medlemsavgift. Kontakta Resenärsforums kansli.

***********************

Stadga för Resenärsforum att beslutade av årsmötet 2014-04-03.
*******************************************************************

Föreningen Resenärsforum

§ 1 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att genom information, debatt och andra former för opinionsbildning främja en god utveckling för kollektivtrafikresenären oavsett om denne reser med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn eller båt.

Resenärsforum skall verka för att kollektivtrafiken organiseras utifrån ett resenärs- och konsument- perspektivet med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.

Resenärsforum står oberoende i förhållande till myndigheter och företag.

§ 2 Föreningens medlemmar

Föreningen, som är ideell och partipolitiskt obunden, är öppen för alla som är intresserade av föreningens syfte. Medlemskap, för vilket särskild anmälan fordras och medlemsavgift betalas, är antingen kollektivt eller individuellt.

Kollektivt medlemskap kan vinnas av företag eller organisationer.

§ 3 Föreningens organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom:

­ årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ.

­ föreningsmöte

­ styrelsen, som väljs av årsmötet, förvaltar och leder verksamheten mellan årsmötena, samt

­ kansliet, som är styrelsens serviceorgan.

§ 4 Årsmötet

Vid årsmötet, som äger rum före den 1 juni årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, har varje medlem en röst. Rösträtt kan även utövas genom fullmakt för en annan medlem.

Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/10 av samtliga medlemmar skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.

Motioner till årsmötet kan väckas av medlem. Motion till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen. Styrelsens utlåtande över motioner och styrelsens förslag skall redogöras på årsmötet.

Kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna via post eller E-brev senast två veckor före ordinarie möte och en vecka före extra möte, dock tidigast fyra veckor före möte. Röstlängd över närvarande, röstberättigade medlemmar upprättas vid mötets början.
Medlem deltar i årsmötet på egen bekostnad.


Årsmötet skall bl a bedöma styrelsens verksamhet sedan föregående årsmöte, välja styrelse och revisorer samt en valberedning för kommande period.


På årsmötet skall följande förekomma:

1. Årsmötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid årsmötet.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
5. Val av två justeringspersoner.
6. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Beslut om resultatdisposition.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
12. Arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av ordförande, vice ordförande och kassör.
14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Behandling av förslag till verksamhetsplan och fastställande av avgifter.
18. Motioner.
19. Övriga frågor.
20. Årsmötets avslutande.

På extra föreningsmöte skall utöver ärenden enligt punkt 1 – 7 ovan endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och vilka angivits i kallelsen till mötet.

§ 5 Styrelse och revisorer

Verksamheten leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och kassör och högst fema ledamöter samtliga, liksom högst sex suppleanter, valda av årsmötet för en mandatperiod av två år.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna föreningens firma. Firmateckning skall för att vara giltig verkställas av två personer i förening.

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 – 31/12. Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter begär det är ordförande skyldig att sammankalla styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Omröstning sker öppet. Vid val eller vid tillsättande av befattning skall omröstning genomföras med slutna sedlar om någon ledamot detta begär.Styrelsen tillsätter arbetsgrupper. Arbetsgruppernas uppgift är att bereda ärenden inför styrelsens beslut samt att handlägga av styrelsen delegerade uppgifter.

Revisorerna skall vara minst en och högst två jämte minst en och högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie årsmöte intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.
Revisorerna granskar föreningsstyrelsens årsredovisning och avger häröver revisionsberättelse till årsmötet. Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast 15 maj. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie årsmöte över av revisorerna gjorda anmärkningar.

§ 6 Kansliet

Kansliet sköter föreningens medlemsregister och arkiv och är i övrigt serviceorgan åt styrelsen.

§ 7 Föreningens ekonomi m m

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter och ekonomiska bidrag. Styrelse och kansli framställer tillsammans en budget för varje räkenskapsår.

Medlemsavgift för enskilda medlemmar och organisationer fastställes av årsmötet..

Styrelsen beslutar vem som får teckna bank- och plusgirokonto.

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Efter varje räkenskapsårs slut skall styrelsen upprätta resultat- och balansräkning för det gångna året. Dessa handlingar skall jämte allmän verksamhetsberättelse - i form av en årsberättelse – tillställas revisorerna och det kommande årsmötet.

Arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer fastställs av årsmötet. Anställda på kansliet avlönas enligt styrelsens beslut.

§ 8 Övrigt

Ändring i dessa stadgar kräver enkel majoritet vid årsmötet. Vid förslag om eventuell upplösning av föreningen krävs tvåtredjedels majoritet.

Skulle årsmötet besluta om föreningens upplösning, skall beslut samtidigt fattas om dispositioner av föreningens tillgångar.

Förslag till stadgeändring delges i kallelse till årsmötet.


*********************************