Hem       Om Resenärsforum       Kontakt       Bli medlem       Länkar       Arkiv       Kalendarium       Reseplanering   
     Verksamheten         Organisation   

Verksamhet


Varför behövs Resenärsforum?

1. Tillgängligheten till
arbete, skola, lärosäten, släkt
och vänner, kultur
Mobiliteten är det nya ord som
används för detta. Mobiliteten
omfattar också tillgängligheten
och användbarheten för personer
med nedsatta funktioner. Det som
är nödvändigt för somliga är
underlättande för alla andra.
Tillgängligheten ska omfatta
även grannländerna.
Resenärsperspektivet!

2. Undersökningar av
resenärernas behov och önskemål.
Det bör ske genom större
intervjustudier eller enkäter,
helst i samarbete med regionala
aktörer. Även praktiska
utvärderingar i form av ”mystery
shoppers” har en viktig roll för
mätning av rutiner.

3. Utformning av stationer
och hållplatser, utpekad
ansvarig för stn-servicen
Omfattar skyltning, gångvägar
till och från, trygghet,
service, användbarhet
Stationsservicen måste hänga
ihop. Stationer och bytesplaster
är avgörande för alla
kollektivresenärer, varav många
(och allt fler) är ovana
resenärer. Byten är en grundbult
i hela koll-systemet, och ett
gemensamt system är nödvändigt.
Resenärsperepktivet!

4. Nationellt
trafikförsörjningsprogram, inkl
resor med tåg och buss till
utlandet

5. Information om alla
konkurrerande operatörer i ett
informationssystem
Endast om resenärerna får
kännedom om alternativen
fungerar konkurrensen

6. Biljettsystem som
innebär att ALLA enkelt ska
kunna köpa sig en biljett.
Det är inte acceptabelt att
endast de som är initierade kan
klara av att köpa biljetter,
medan alla ovana vägras resa,
vägras ombordstigning. Betalning
ska kunna ske med kontanter
eller med alla vanliga
kontokort, även utländska. Nya
system med kontaktlösa bankkort
där resenären får en personlig
avräkning så att ett maxpris
betalas per dag/vecka/ månad/år
hos olika operatörer (förekommer
redan i London). Oacceptabelt
att varje län har sin egen
kollek-tivtrafikvaluta, som
sparas på ett plastkort som inte
ens visar saldot.
Resenärsperspektivet!

7. Samråd med RKM och
operatörer – regelbundet,
löpande
Samråd ska ske angående
linjeomläggningar, större
tidtabellsförändringar,
prisförändringar (obs prisfrågan
är inte så dominerande som många
politiker tror)

8. Rimliga
konkurrensförhållanden mellan
kollektivtrafik och
privatbil/tjänstebil
Om fri parkering erbjuds vid
arbetsplatsen ska fria
månadsbiljetter erbjudas.
Arbetsreseavdragen ska grunda
sig på km, inte på restid. Idag
görs nästan alla avdrag av
förortsbor i storstadsområdena,
som borde åka kollektivt. Km-
grundade avdrag gynnar däremot
glesbygdsbor. Rättvisare
styrmedel.

9. Remissyttranden över
löpande nya utredningar och
förslag.
Gäller både regering, riksdag,
Trafikverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys, RKM, kommuner, men
också EU-förordningar och
direktiv. Resenärsperspektivet!

10. Samråd med övriga
europeiska
resenärsorganisationer inom EPF,
med ERA, DG MOVE, UITP -
erfarenhetsutbyte. I England:
resenärernas watchdog.

11. Stadsbyggnad med hänsyn
t kollektivtrafiken (raka
linjesträckningar, välbelägna
hållplatser, satsning på
högkvalitativa busslinjer,
spårvägar, järnvägar och T-
banor)

12. Hela resan måste hänga
ihop, anslutningar,
bytesservice, omhändertagande.

13. Att resa tillsammans är
effektivt, många individuella
önskemål löses gemensamt. Stora
strömmar blir effektivare med
större fordon, som rullar, inte
står stilla. ●


--------

Resenärsforum är en organisation
för kollektivtrafikresenärer.

Resenärerna är
kollektivtrafikens användare och
primära målgrupp, dem som
kollektivtrafiken är avsedd för
– men vilkas krav och önskemål
alltför litet efterfrågas. Genom
ett gemensamt agerande baserat
på kvalificerad kunskap kan
trafikens kvalitet och utbud
förbättras. Resenärsforum, som
organiserar enskilda personer
och till Resenärsforum
närstående organisationer, är en
samverkansplattform för bättre
reskvalitet. Vi samverkar med
lokala pendlarföreningar.

· Resenärsforum anordnar
diskussioner och seminarier
kring aktuella ämnen.
· Resenärsforum uppvaktar
beslutsfattare och trafikföretag
angående nödvändiga eller
önskvärda förbättringar.
· Resenärsforum studerar
utredningar och lämnar
remissyttranden, mest på
riksnivå.
· Resenärsforum tar fram
rapporter kring aktuella frågor.
· Resenärsforum medverkar
i debatter och konferenser för
att säkerställa att resenärernas
synpunkter kom mer med i
planeringen.
· Resenärsforum stöder
lokala föreningar
· Resenärsforum är medlem
i Sveriges Konsumentråd och EPF
(European Passengers'
Federation)

Det ska vara enkelt och
attraktivt att färdas med tåg
och buss. Alla kollektiva
färdmedel ska vara lätt
tillgängliga, nära bostad,
arbete och besöksplatser.
Tillräcklig turtäthet, komfort,
lätta byten och tillräcklig
service är nödvändiga.

Kollektivtrafiken ska vara så
attraktiv att den kan tillgodose
merparten av alla resbehov. Det
är bilen som är kompletterande
till kollektivtrafiken, inte
tvärtom. Bilen bör användas för
udda resbehov inom tätorter
eller i glesbygder.

Genom en hållbar kollektivtrafik
med hög kvalitet kan samhällets
välfärd förbättras, både för
enskilda personer och för
samhället i stort.

Ett enskilt medlemskap i
Resenärsforum kostar 250 kr per
år. Medlemskapet ger möjlighet
att delta i och följa debatter
och seminarier i för
kollektivtrafiken aktuella
ämnen, att ta del av aktuell
forskning och pågående politiska
debatter inom kollektivtrafikens
område. Man blir medlem genom
att sätta in 250 kr på
Resenärsforums plusgiro eller
bankgiro.

Även pendlargrupper och
regionala resenärsorganisationer
kan bli medlemmar, liksom
ideella organisation kan bli
stödjande medlem, kommuner och
lokala fackföreningar och
kommersiella företag och
fackföreningar på riksnivå.
Avgift för dessa samarbetsparter
eller medlemmar överenskommes.

Alla medlemmar får ett digitalt
Nyhetsbrev från Resenärsforum
fem-sex gånger per år.

För mer information kontakta
gärna föreningens
generalsekreterare Kurt
Hultgren, mobil 0707-88 44 77,
e-post href="mailto:kurt.hultgren@resen
arsforum.se">kurt.hultgren@resen
arsforum.se

eller föreningens ordförande
Christina Axelsson, mobil 070-
574 48 74


href="http://www.resenarsforum.s
e">www.resenarsforum.se

(2014-04-06)

Mer information:
resenärsforums verksamehtsplan 2014 och 2015